ประวัติ อ.ตุลย์ มณีวัฒนา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา เป็นวุฒิวิศวกรในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ
และ ระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ ในอาคารและโรงงานต่างๆ มากว่า 30 ปี

ท่านเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี พศ. 2523 รายวิชาที่ท่านสอนอยู่ส่วนมากคือ
 
  • รายวิชาการทำความเย็นและการปรับอากาศสำหรับนักศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 4 และ
  • รายวิชาการทำความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูงสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก
     
ตำแหน่งต่างๆที่ท่านเคยดำรงมาในอดีตที่สำคัญก็มี อาทิเช่น
 
  • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT)
  • กรรมการบริหาร ASHRAE Thailand Chapter และ
  • ที่ปรึกษาของสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย (TRA) 
     
นอกจากนั้นแล้ว ในปีที่ผ่านมาท่านก็ยังได้รับเลือกจากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ให้เป็นวิศวกรปรับอากาศดีเด่นประจำปี 2560 อีกด้วย