Project Image

จะป้องกันตนเองอย่างไร? จาก PM2.5 (ACAT MidYear Seminar 2019)

Project Image

การออกแบบระบบระบายอากาศในยุควิกฤติ PM2.5

วิธีป้องกัน ฝุ่น PM2.5 ภายในอาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงาน และโรงเรียน (YouTube)

Project Image

แนวทางการออกแบบระบบ Industrial Refrigeration ที่ดีในโรงฟู้ดส์และห้องเย็น

Project Image

การคำนวณภาระในการทำความเย็น (PPT)

Project Image

OAU Sizing Calculations EXCEL (ACAT MidYear Seminar 2019)

การพ่นละอองน้ำจะ ช่วยลด PM2.5 ได้ไหม?

การออกแบบระบบระบายอากาศ “ในยุควิกฤติ PM2.5”

Review Mi-IoT-PM2.5 Air Quality Monitor

การป้องกัน PM2.5 ภายในห้องนอน

วิธีป้องกัน ฝุ่น PM2.5 ภายในอาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงาน และโรงเรียน