Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

     TMW-CL1 (AI Edition) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการคำนวณ เพื่อเลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องปรับอากาศ (Cooling Load Calculations) สำหรับประเทศไทย ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้งานโปรแกรม สามารถ Download ตัวโปรแกรมไปติดตั้งใช้งานได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จะสามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาและจำนวนครั้งตามที่ได้รับโควตาเท่านั้น (โดยปกติที่ set ไว้ในขณะนี้คือ user สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง แต่ต้อง download ใหม่ปีละครั้งเท่านั้น)

     รายละเอียดการ Update จาก Version เดิม ที่มา การทำงาน และ ผลลัพธ์จากฟังก์ชั่นพิเศษ AI สามารถดูได้จากเอกสารด้านล่างนี้

     Download เอกสารรายละเอียดการทำงานของ TMW-CL1 Version AI   

     ในการใช้งานโปรแกรมครั้งแรก ตัวโปรแกรมจะถามหา Pass Code ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียน ในหน้า Contact Us เสียก่อน จากนั้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วันทำการ ผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งข้อมูล Pass Code ทาง e-mail

หมายเหตุ 

สำหรับผู้ที่มี Version 2018 ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว จะต้อง Uninstall โปรแกรม Version เดิมออกก่อน และควรทำการ Backup ข้อมูลใน Folder

C:\Program Files (x86) \TMW-CL1-AI \Project ของเดิมออกมาเสียก่อนที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม Version ใหม่ 

ส่วน Pass Code จะยังคงเหมือนเดิมหากท่านมิได้ทำการเปลี่ยนเครื่อง แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านลืมไปแล้ว ก็สามารถขอมาใหม่ได้โดยการลงทะเบียนใหม่มาในหน้า Contact Us

    หลังจากผู้ใช้งานทำการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องแล้ว ให้ทดลอง Run ตัวโปรแกรมดู ถ้า Run แล้วไม่มีอะไรผิดปกติก็แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ก็ให้ลองสังเกตดูว่าตัวโปรแกรม "Run As Administration" หรือไม่ ถ้าไม่ ก็ให้ผู้ใช้งานทำการ Set ตัวโปรแกรมให้ "Run As Administration" เสียก่อน

    วิธีการ Set ดังกล่าว (ถ้าจำเป็นต้องใช้) แสดงอยู่ในเอกสารด้านล่างนี้ 

    Download วิธีการ Run Program As Administration

    สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานตัวโปรแกรม TMW-CL1 มาก่อน ท่านสามารถดู Video Tutorial ได้ทาง Youtube โดยค้นหาคำว่า TMW-CL1-AI หรือจาก Link ด้านล้างนี้